Strona główna
niedziela, 9 sierpnia 2020 r.
imieniny obchodzą: Klara, Roman

Zakres obowiązków

Strona główna » O szkole » Pedagog szkolny » Zakres obowiązków

wielkość tekstu:A | A | A

Zakres obowiązków pedagoga szkolnego

 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów, przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych oraz trudności wychowawczych poprzez:
 • obserwacje,
 • rozmowy indywidualne z uczniem, rodzicem, wychowawcą, nauczycielem,
 • analizę opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej,
 • analizę wyników nauczania i ocen z zachowania,
 • diagnozę środowiskową ucznia z wykorzystaniem arkusza diagnostycznego.
 1. Udzielanie porad uczniom, rodzicom oraz nauczycielom ułatwiających rozwiązywanie problemów wychowawczych.
 2. Troska o realizację obowiązku szkolnego uczniów.
 3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Sądem Rodzinnym, Kuratorem Sądowym i innymi instytucjami w środowisku zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.
 4. Udzielanie pomocy wychowawcom klas i nauczycielom w pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze
 5. Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 6. Udzielanie na wniosek nauczycieli, rodziców czy samego ucznia – indywidualnej pomocy uczniom.
 7. Przygotowywanie wniosków do sądu w sprawach uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo i zagrożonych patologią.
 8. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole.
 9. Współudział w opracowywaniu planu profilaktyki i planu wychowawczego szkoły.
 10. Prowadzenie zajęć rozwijających umiejętności społeczne.
 11. Rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy.
 12. Stwarzanie uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy z rodzin dysfunkcyjnych możliwości udziału w różnych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
 13. Prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia psychicznego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień zapobiegania uzależnieniom.
 14. Organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania braków w wiadomościach szkolnych, uczniom mającym szczególne trudności w nauce.
 15. Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.
 16. Udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych.
 17. Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego.
 18. Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom z rodzin mających trudności materialne, osieroconym, z rodzin patologicznych itp.
 19. Troska o zapewnienie dożywiania uczniom pochodzącym z rodzin w trudnej sytuacji materialnej.
 20. Wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów.
 21. Wnioskowanie o skierowanie uczniów do placówek opiekuńczych, rodzin zastępczych, jeśli będzie taka konieczność.
Strona główna Drukuj dokument

Ciekawostki

4. Czy wiesz,że w 1973 roku zamek posłużył jako część plenerów zdjęciowych do serialu Janosik. W 1980 realizowano na zamku film Rycerz w reżyserii Lecha Majewskiego.W 1984 heavy metalowy ...

dalej
Ilość zdjęć: 61
dalej
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Ogrodzieńcu Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. Stefan Żeromski, patron naszej szkoły