Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sp1@ogrodzieniec.pl

+48 32 67 320 58

ZSP

Ogrodzieniec

Nauka to potęgi klucz

Aktualności

Informacje dla szóstoklasistów

Informacje dla szóstoklasistów

 8. Informacja dla ucznia (słuchacza) dotycząca przebiegu sprawdzianu 

Prawa i obowiązki ucznia (słuchacza) przystępującego do sprawdzianu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 
w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.). 
1. Uczeń (słuchacz) zgłasza się na sprawdzian w miejscu i czasie wyznaczonym przez przewodniczącego 
szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. 
2. O ustalonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują wyznaczone im miejsca. Każdy uczeń (słuchacz) powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość
(np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony. 
3. Na sprawdzian uczeń (słuchacz) przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: 
pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, 
gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. 
4. Przewodniczący zespołu nadzorującego w obecności przedstawicieli zdających odbiera pakiety 
z zestawami egzaminacyjnymi i przenosi je do sali egzaminacyjnej. 
5. Sprawdzian rozpoczyna się od rozdania zestawów egzaminacyjnych punktualnie o godzinie ustalonej 
przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 
6. Po otrzymaniu zestawu na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego zdający ma obowiązek: 
a) zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego; w razie 
wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego, 
b) sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane; braki natychmiast zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego sprawdzian, po czym otrzymuje kompletny zestaw, co potwierdza czytelnym podpisem w odpowiednim 
miejscu protokołu przebiegu sprawdzianu, 
c) zapisać swój trzyznakowy kod i numer PESEL w wyznaczonych miejscach zestawu egzaminacyjnego; w przypadku uczniów korzystających z dostosowanych zestawów egzaminacyjnych oraz 
uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się zestawy egzaminacyjne kodują członkowie 
zespołu nadzorującego. 
7. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych. Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla 
każdego zdającego, czas rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań. 
8. Zdający rozwiązuje zadania i zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie 
długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem (tylko rysunki wykonuje ołówkiem). 
9. Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi (nie dotyczy uczniów (słuchaczy) niewidomych, słabowidzących, niedowidzących, słabosłyszących , niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niesprawnych ruchowo oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami 
w uczeniu się). 
10. W czasie trwania sprawdzianu zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu sprawdzianu, 
a w szczególności: 
a) nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po 
uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków 
uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej), 
b) nie opuszcza miejsca wyznaczonego mu w sali, 
c) w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi, 
d) nie wypowiada uwag i komentarzy, 
e) nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych, 
f) nie korzysta z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. 
11. W przypadku 
 stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia (słuchacza), 
 wniesienia przez ucznia (słuchacza) do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo 
korzystania przez ucznia (słuchacza) z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej, 
 zakłócania przez ucznia (słuchacza) prawidłowego przebiegu sprawdzianu w sposób utrudniający 
pracę pozostałym uczniom (słuchaczom) 17 Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej 
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian danego ucznia (słuchacza), 
unieważnia mu sprawdzian i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole 
przeprowadzenia sprawdzianu. 
12. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki i zamyka swój zestaw egzaminacyjny. Przewodniczący lub członek 
zespołu nadzorującego sprawdza poprawność kodowania i odbiera pracę. Dodatkowo, jeżeli zdający 
zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na 
pracę z zestawem – przed odebraniem jego zestawu egzaminacyjnego przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń (słuchacz) zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Po 
otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń (słuchacz) wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym 
piszącym. 
13. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie (słuchacze) kończą pracę
z zestawem zadań i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego. 
14. Uczniowie z opinią/orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczeniem lekarskim 
o chorobie lub czasowej niesprawności oraz ci, którzy mają pozytywną opinię rady pedagogicznej, mają
prawo do zdawania sprawdzianu w formie i warunkach dostosowanych do ich dysfunkcji zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2012/2013 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, opublikowanym na stronie internetowej CKE. 
15. Jeżeli uczeń/słuchacz uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, on lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w terminie 2 dni od daty sprawdzianu 
zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Zastrzeżenie 
musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji. 
16. Dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty 
ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne. W razie 
stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu, na skutek zastrzeżeń, 
o których mowa w pkt 15, lub z urzędu dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu 
z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, może unieważnić dany sprawdzian, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na jego wynik. 
17. Stwierdzenie podczas sprawdzania prac egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań
przez uczniów (słuchaczy) skutkuje unieważnieniem sprawdzianu tych zdających (decyzję podejmuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej). Uczeń (słuchacz) przystępuje ponownie do sprawdzianu w terminie ustalonym przez dyrektora 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 
18. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez 
ucznia (słuchacza), który przystąpił do sprawdzianu w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji 
egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia sprawdzian tego ucznia (słuchacza). W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla tego 
ucznia (słuchacza), w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych ze sprawdzianu 
wpisuje się „0”. Proced

11

MAR

2013

1158

razy

czytano

1339/1438

sp.ogrodzieniec.pl

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.