Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sp1@ogrodzieniec.pl

+48 32 67 320 58

ZSP

Ogrodzieniec

Nauka to potęgi klucz

O szkole

Logopeda

 

Logopeda - mgr Jadwiga Doniec

Harmonogram pracy logopedy w roku szkolnym
                                     

 Harmonogram pracy logopedy w roku szkolnym 2023/2024

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

8.30 -9.00                   przedszk. zaj. logop.

9.00-9.30 

przedszk. zaj. logop.

9.30-10.00            przedszk. zaj. logop.

10.45-11.15                  przedszk. zaj. logop.

 

11.30- 14-30 szkoła

11.40- 12.25 

zaj. logop. szkoła

12.40 -13.25

zaj. logop.szkoła

13.30- 14.15

 zaj. logop.szkoła

 

 

14.20- 15.20 godzina dostępności nauczyciela w szkole

 

 

8.30-9.00   

przedszk. zaj. logop.

9.00- 9.30  

przedszk. zaj. logop.

9.30- 10.00 

przedszk. zaj. logop.

 

 

 

11.30- 14.30 szkoła

11.40- 12.25

 zaj.logop.szkoła

12.40 -13.25

 zaj. logop.szkoła

13.30- 14.15

zaj. logop. szkoła

 

 

 

8.15-8.45    

pzedszk. zaj. logop.

8.45- 9.15     

przedszk. zaj. logop.

9.30- 10.00  

przedszk. zaj. logop..

 

 

 

11.30- 14.30 szkoła

11.40- 12.25

 zaj.logop.szkoła

12.40 -13.25

 zaj. logop.szkoła

13.30- 14.15

zaj. logop. szkoła

 

 

 

8.30- 9.00 WWR

przedszk. zaj. lodop.

9.00- 9.30   

przedszk. zaj. logop.

9.30- 10.00 

przedszk. zaj. logop.

10.45- 11.15

przedszk.zaj. logop.

 

11.30- 14.30 szkoła

 11.40- 12.25

 zaj.logop.szkoła

12.40 -13.25

 zaj. logop.szkoła

13.30- 14.30

zaj. logop. szkoła

 

 

 

8.15 -8.45   

przedszk. zaj. logop.

9.00- 9.30   

przedszk. zaj. logop.

9.30- 10.00 

przedszk. zaj. logop.

 

 

 

11.30- 13.30 szkoła

11.40- 12.25 

zaj. logop. szkoła

12.40 13.25

zaj. logop. szkoła          

 

                                                 

  

 

Działania  logopedy obejmują :

 

·         Diagnozowanie logopedyczne - w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz wyłonienia  Uczniów z zaburzeniami komunikacji językowej.

·         Organizowanie pomocy logopedycznej.

·         Prowadzenie zajęć logopedycznych – terapii indywidualnej i grupowej oraz udzielanie porad    i konsultacji dla Uczniów i Rodziców.

·         Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej;     

·         Współpracę z  nauczycielami w zakresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz  wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych.

 

 

 

 

     W trakcie terapii logopedycznej dzieci wykonują liczne ćwiczenia, mające na celu eliminowanie zaburzeń mowy i wad wymowy. Są to m.in. ćwiczenia oddechowe, fonacyjne,  rozwijające pamięć, percepcję słuchową. Ważną grupą ćwiczeń są ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych, szczególnie warg, języka, podniebienia miękkiego - ich celem jest  przygotowanie              i usprawnienie narządów mowy do wykonywania precyzyjnych , celowych ruchów niezbędnych dla prawidłowej realizacji głosek .Wpływają też na wyrazistość  i staranność artykulacji.                           Reedukacja wad wymowy obejmuje korygowanie wadliwych głosek i wywoływanie głosek prawidłowych, a następnie ich utrwalanie w sylabach, wyrazach, zdaniach oraz mowie spontanicznej. Zajęcia logopedyczne mają także na celu wzbogacanie słownika dzieci, umiejętności budowania wypowiedzi pełnymi zdaniami w poprawnej formie gramatycznej, ćwiczenie dykcji i płynnej wymowy.

 

  Bardzo ważne jest , by Rodzice wspierali dziecko w terapii i motywowali  do utrwalania prawidłowej wymowy w domu. Gdyż w większości  same ćwiczenia w gabinecie z logopedą to za mało, aby pobudzić u dziecka prawidłowy rozwój mowy. Konieczne jest regularne kontynuowanie ćwiczeń logopedycznych również poza zajęciami logopedycznymi. Najlepiej, aby dziecko codziennie przez około 10-15 min. wykonywało w domu zadane ćwiczenia z zeszytu do zajęć logopedycznych. Wówczas następuje utrwalanie i rozwój umiejętności, które dziecko nabyło podczas pracy                     z logopedą. Ponadto regularna praca nad wymową w domu (poza zajęciami logopedycznymi) przyspiesza nabywanie prawidłowej mowy, podczas gdy brak tej pracy opóźnia nabywanie umiejętności prawidłowego posługiwania się mową.

 

 

 Jak rozwija się mowa dziecka?

Dzieci przechodzą kolejno cztery etapy rozwoju mowy.

     Pierwszy etap to okres melodii. Rozpoczyna się od urodzenia do ukończenia pierwszego roku życia. Pierwsza forma porozumiewania się to krzyk i płacz. Między drugim, a trzecim miesiącem życia pojawia się głużenie , są to dźwięki podobne do samogłosek i spółgłosek, choć nie są świadomie wymawiane. Około piątego- szóstego  miesiąca życia rozpoczyna się gaworzenie, czyli świadome naśladowanie , powtarzanie dźwięków mowy. Przed ukończeniem pierwszego roku życia powinny pojawiać się pierwsze słowa.

     Drugi etap to okres wyrazu, czyli drugi rok życia. Dziecko potrafi wtedy wymawiać samogłoski ustne i najłatwiejsze spółgłoski. Zamiast wyrazów wielosylabowych najczęściej wypowiada pierwszą lub ostatnia sylabę. Trudniejsze dźwięki zastępuje łatwiejszymi. Dziecko około półtoraroczne wypowiada do 50 wyrazów. Natomiast po skończeniu dwóch lat posługuje się około 400 słowami.

    Trzeci etap to okres zdania. Przypada on między drugim, a trzecim rokiem życia. Wtedy to dziecko zaczyna posługiwać się zdaniami. Początkowo łączy dwa wyrazy razem,  pod koniec okresu potrafi powiedzieć zdania złożone z trzech i więcej wyrazów. Popełnia jeszcze błędy gramatyczne, ale jest coraz bardziej zrozumiałe.

   Czwarty etap to okres swoistej mowy dziecięcej. Trwa najdłużej, rozpoczyna się po ukończeniu przez dziecko trzech lat , aż do rozpoczęcia nauki.   Początkowo w mowie  dziecka zdarza się jeszcze przestawianie sylab lub  głosek, zastępowanie głosek trudnych łatwiejszymi do wypowiedzenia. Mogą pojawiać się słowa podobne do prawidłowych, bo łatwiej je wymówić.  Pod koniec okresu dziecko powinno już posługiwać się wszystkimi głoskami, a mowa powinna  być zrozumiała nie tylko dla bliskich, ale i dla otoczenia. Dziecko powinno wypowiadać się całymi zdaniami.

   Kolejnym etapom rozwoju mowy towarzyszy pojawianie się odpowiednich głosek:

- trzylatek wymawia samogłoski ustne, nosowe oraz spółgłoski oprócz niżej wymienionych.

- czterolatek powinien już wymawiać / s, z, c, dz /,

- pięcio- sześciolatek dochodzą / sz, ż, cz, dż / oraz / r /.

    

 

  Bibliobrafia:  

1. Demel G. : Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola. Warszawa 1994, WSiP.

2. Michalak- Widera I. : Zaczynam mówić. Program rozwijający mowę dzieci najmłodszych                                 

   z  problemami w mówieniu.  Katowice 2007, Unikat.

3. Michalak- Widera, Węsierska K. : Aby nasze dzieci mówiły pięknie. Program terapii stymulującej  

    nabywanie mowy przez dzieci prawidłowo rozwijające się , jak i te, u których rozwój przebiega  

    nieharmonijnie .Katowice 2001, Unikat 2.

4. Nowak J. E. : Wybrane problemy logopedyczne. Bydgoszcz 1993 .

 

 

                 

 

 

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.