Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sp1@ogrodzieniec.pl

+48 32 67 320 58

ZSP

Ogrodzieniec

Nauka to potęgi klucz

Aktualności

Egzamin ósmoklasisty - informacje dla uczniów i rodziców

Egzamin ósmoklasisty - informacje dla uczniów i rodziców

Egzamin ósmoklasisty 2022 - informacje dla uczniów i rodziców

 HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2021/2022

 

W szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

W terminie głównym

 1. język polski -  24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
 2. matematyka -  25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny - 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz.9:00

W terminie dodatkowym

 1. język polski - 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
 2. matematyka - 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny - 15 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:00
 

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 

 

Czas trwania (min.)

arkusz

standar­dowy

przedłużenie czasu,
o którym mowa w pkt. 17.

Komunikatu CKE

język polski

120

do 180

matematyka

100

do 150

język obcy nowożytny

90

do 135

 

 

 • Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
 • zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.
 • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym - w kwietniu ( w  2022 roku  w maju) i dodatkowym - w czerwcu. Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.
 • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
 • Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego
 • Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego lub niemieckiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 a. pierwszego dnia - egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 b. drugiego dnia - egzamin z matematyki, który trwa 100 minut

 c. trzeciego dnia - egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

 • Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu.
 • Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz - w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych - leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.
 • Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ ścieralnych.
 • Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
 • Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali.
 • W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej.
 • Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych.
 • Szczegółowy opis przebiegu egzaminu ósmoklasisty znajduje się w „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty” na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Szczegóły dotyczące pracy z arkuszem egzaminacyjnym z poszczególnych przedmiotów określa każdorazowo informacja zawarta na stronie tytułowej arkusza egzaminacyjnego.
 • Na stronie www.cke.gov.pl dostępne są również:
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne,
 • arkusze egzaminu próbnego,
 • zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych
 • arkusze wykorzystane do przeprowadzania egzaminu ósmoklasity w latach 2019-2021

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty - 1 lipca 2022 r.

Okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje szkole wyniki egzaminu ósmoklasisty do 7 lipca 2022 r.

Wydanie zdającym zaświadczeń i informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty-  8 lipca 2022  r.

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie internetowej CKE:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

i OKE:

https://www.oke.gda.pl/index.php?page=egzamin-osmoklasisty

Co o egzaminie ósmoklasisty powinni wiedzieć rodzice?

https://www.nowaera.pl/egzaminosmoklasisty

 

 

 

07

KWI

2022

552

razy

czytano

274/1427

sp.ogrodzieniec.pl

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.