Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sp1@ogrodzieniec.pl

+48 32 67 320 58

ZSP

Ogrodzieniec

Nauka to potęgi klucz

O szkole

Samorząd Uczniowski

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 Regulamin Samorządu Uczniowskiego

klas IV – VIII

Szkoły Podstawowej nr 1 w Ogrodzieńcu

 

 

Rozdział I: Postanowienia ogólne

 

 

 1. Samorząd Uczniowski, zwany dalej SU, tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Ogrodzieńcu.

 

 1. SU działa na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 listopada 1991 r.

            (Dz. U z 1991, nr 95, poz. 425), Statutu Szkoły SP nr 1 w Ogrodzieńcu oraz niniejszego       Regulaminu.

 

 1. Samorząd Uczniowski SP nr 1 składa się z dwóch odrębnych, współdziałających

            ze sobą struktur organizacyjnych: SU klas I – III i SU klas IV – VIII.

 

 

Rozdział II: Cele działalności SU

 

 1. Głównymi celami działalności SU jest:
 • promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
 • przedstawianie dyrekcji szkoły, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły dotyczących uczniów,
 • zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
 • promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
 • organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, społecznej, sportowej, rozrywkowej i naukowej w szkole,
 • reprezentowanie działalności SU przed Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców

            i innymi organami współdziałającymi z SP nr 1.

 

 

Rozdział III: Organy SU – kompetencje, zadania, struktura

 

 

 1. Do wybieralnych organów SU należą:
 • Rady Samorządów Klasowych,
 • Zarząd Samorządu Uczniowskiego,
 • opiekunowie SU.

 

 1. Przedstawiciele Samorządów Klasowych tworzą Kolegium Samorządu Uczniowskiego.

 

 1. Do podstawowych zadań Kolegium Samorządu Uczniowskiego należy:
 • identyfikowanie potrzeb uczniów,
 • zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, społecznej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
 • informowanie uczniów o działalności Zarządu SU.

 

 

 1. Do obowiązków Kolegium Samorządu Uczniowskiego należy:
 • współpraca z Zarządem SU i opiekunami SU,
 • opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU,
 • zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU,
 • kontrolowanie zgodności działań Zarządu SU z niniejszym Regulaminem

i Statutem Szkoły.

 

 1. Obrady Zarządu Kolegium SU zwołują opiekunowie SU lub przewodniczący

            Zarządu SU.

 • W roku szkolnym 2023/2024 zebrania Zarządu i Kolegium SU odbywają się

            w każdy piątek, na przerwie po trzeciej godzinie lekcyjnej.

 

 1. Do obowiązków członków Zarządu SU należy:
 • uczestniczenie w pracach Kolegium i realizacja celów SU,
 • uwzględnianie w swojej działalności inicjatyw i potrzeb uczniów,
 • włączanie uczniów SP nr 1 w działania Kolegium SU.

 

 1. Przewodniczący SU:
 • kieruje pracą Kolegium SU,
 • reprezentuje SU wobec Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i innych organizacji i organów współpracujących ze szkołą,
 • zwołuje i przewodniczy zebraniom Kolegium SU.

 

 1. Kolegium SU podejmuje decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

 

 1. Decyzje SU mogą być uchylone przez Dyrekcję szkoły lub Radę Pedagogiczną,

            gdy są sprzeczne z prawem i Statutem Szkoły. 

 

 

Rozdział IV: Tryb przeprowadzania wyborów

 

            Wybory do SU są powszechne, bezpośrednie i większościowe.

            Przeprowadzane są w głosowaniu tajnym.

 

 1. Wybory do SU odbywają się raz w roku szkolnym, nie później niż do 30 września.

 

 1. Czynne (głosowania) i bierne (kandydowania) prawo wyborcze mają wszyscy uczniowie klas IV – VIII SP nr 1 w Ogrodzieńcu.

 

 1. Za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów odpowiadają członkowie ustępującego Kolegium  i opiekunowie SU.

 

 1. Uczniowie ubiegający się o objęcie funkcji przewodniczącego SU mogą prowadzić

            na terenie szkoły kampanię wyborczą.

 

 1. Kapania wyborcza:
 • może zostać przeprowadzona w tygodniu poprzedzającym wybory,
 • nie może zakłócać pracy szkoły,
 • za jej przebieg odpowiada komitet wyborczy kandydata,
 • nie może naruszać prawa i obowiązujących w szkole norm postępowania,
 • rażące naruszenie zasad właściwego zachowania i prowadzenia kampanii wyborczej może skutkować skreśleniem kandydata z listy wyborczej,
 • przedstawiciele komitetów wyborczych poszczególnych kandydatów wchodzą w skład Szkolnej Komisji Wyborczej.

 

 1. Zasady przeprowadzenie wyborów:
 • wybory odbywają się w terminie wyznaczonym przez ustępujące Kolegium SU,
 • Kolegium SU uzgadnia termin wyborów z dyrektorem szkoły,
 • wybory odbywają się w specjalnie na ten cel wyznaczonym pomieszczeniu umożliwiającym oddanie głosu w warunkach tajności.
 • karty do głosowania przygotowuje Kolegium SU i opiekun SU,
 •  nazwiska kandydatów zapisuje się na kartach do głosowania w porządku alfabetycznym,
 • każdy uczeń oddaje jeden głos na wybranego przez siebie kandydata, zaznaczając przy jego nazwisku znak X,
 • jeśli na karcie do głosowania postawiono więcej niż jeden znak X lub nie postawiono żadnego znaku X,  głos uznaje się za nieważny.

 

 1. Procedury liczenia głosów:
 • po zakończeniu głosowania Szkolna Komisja Wyborcza, w obecności opiekuna SU lub innego wskazanego przez Kolegium SU nauczyciela, dokonuje przeliczenia głosów,
 • wyniki liczenia głosów spisuje się w protokole zawierającym następujące informacja:

-        liczba uczniów uprawnionych do głosowania,

-        liczba wydanych kart do głosowania,

-        liczba głosów ważnych,

-        liczba głosów nieważnych,

-        liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,

      ●   protokół publikuje się na szkolnej tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły.

 

 1. Kadencja Kolegium Samorządu Uczniowskiego trwa od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia ogłoszenia wyników kolejnych wyborów.

 

 

            Rozdział V: Tryb przeprowadzania wyborów opiekuna Samorządu Uczniowskiego

 

Wybory opiekuna SU są powszechne, bezpośrednie i większościowe.

                      Przeprowadzane są w głosowaniu tajnym.

 

 1. Bierne prawo wyborcze mają wszyscy nauczyciele pracujący w Szkole Podstawowej

            nr 1 w Ogrodzieńcu.

 

 1. Uczniowie SP nr 1 mają prawo wskazać nauczyciela, którego proponują na opiekuna SU.

 

 1. Nauczyciel wskazany przez uczniów musi wyrazić zgodę na przyjęcie obowiązków opiekuna SU.

 

 1. Wybory opiekuna SU odbywają się przed zakończeniem danego roku szkolnego,

            nie później niż do 15 czerwca.

 

 1. Wybory opiekuna SU przygotowuje i przeprowadza Kolegium SU.
 2. Wybrany w wyborach opiekun SU może zaproponować współpracę w charakterze

            konsultanta innemu nauczycielowi SP nr 1 w Ogrodzieńcu.

 

 1. Kadencja opiekuna SU trwa od 1 września do ostatniego dnia nauki danego roku szkolnego. 

 

Rozdział VI: Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin SU może ulegać zmianom.

 

 1. Zmian do Regulaminu SU możne dokonać:
 • Kolegium SU i Samorządny Klasowe na wniosek Przewodniczącego SU,
 • opiekun SU,
 • Dyrektor SP nr 1,
 • Rada Pedagogiczna SP nr 1,
 • Rada Rodziców SP nr 1.

 

 1. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie tygodnia od daty jej podjęcia.

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w roku szkolnym 2023/24

 

 

 

 

                                                                                              Opracowała: Małgorzata Michalska

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.